paper
logo-agrosip-EN
curves
bk-galerie

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

От „АГРО СИП“ ООД, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 8

            На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Възстановяване дейността на съществуващ свинекомплекс“ в ПИ №000099, в землището на с. Любен Каравелово, община Аксаково.

 

Срещи ще се проведат на:

12.04.2018 г., от 11:00 часа,

Кметство с. Любен Каравелово, общ. Аксаково

12.04.2018 г., 14:00 часа,

В сградата на община Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58Г

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа в община Аксаково и кметство Любен Каравелово, общ. Аксаково.

 

Писмени становища могат да се предоставят в деловодствата на местата за срещите за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Снежана Йорданова – 0899/316969

 

 

 

Дата: 12,03,2018

Любен Каравелово  

home-btn
agrariacluj1